Referat fra stiftelsesmøte 1.desember 2018
Sted: Hos Jan Wiese, Markalleen 66, Stabekk
Tilstede: Se vedlegg, møtedeltakere

Møteleder: Jon Halvor Lund
Representanter valgt til å skrive under protokoll: Camilla Knapskog og Hege Dahl
1. Valg av navn:
Enighet om at organisasjonen går under følgende navn;
Norsk Dobbeltrørlag – DOR. Organisasjon for obo og fagott. (Norwegian doublereed society)
Andre navn som også ble foreslått og drøftet var:
• FOF - Foreningen for obo og fagott
• NDRS (Norwegian double reed society)
• OFON – Organisasjonen for oboister og fagottister I Norge

2. Formålsparagrafen – Vedtatt etter opprinnelig ordlyd

3. Mandat:
DOR – som organisasjon skal kunne søke om midler til nasjonale samlinger som for eksempel OBOrama og Fagottsymposiet. Kan samle inn ønsker på vegne av alle medlemmer. Det er også viktig for organisasjoner som Instrumenter i Fokus å ha en hovedorganisasjon å forholde seg til, og som kan samle og holde tak i initiativer og samlinger fremover. Opprettelsen av denne organisasjon er derfor også viktig for å kunne vise til at det nå er en utvikling i dette arbeidet, og at feltet og miljøene koordineres. Organisasjonens hovedmandat skal være, som formålsparagrafen beskriver; å arbeide konstruktivt med både rekruttering og talentsatsning.
DOR skal støtte og hjelpe med oppstart og samlinger. Skal være en samarbeidsorganisasjon og vil være en sentral aktør i ulike prosesser, men uten noe overstyrende mandat. DOR skal imidlertid kunne reise relevante spørsmål til drøftelse og spille inn ønsker, i tråd med feltet, og organisasjonens ønsker.
DOR skal kunne ha ansvar for at årlige evalueringer gjennomføres etter hvert arrangement, og at disse så kan bli en rettesnor for neste års samlinger.
Det er viktig at vedtektene beholder sin åpne form, slik at det er åpent for ulike typer initiativ og samlinger.
DOR kan gjerne initiere hvor de neste nasjonale samlingene skal være – kan for eksempel iverksette en avstemning om dette.
DOR hovedmandat skal være å koordinere og støtte feltet på best mulig vis, samt å være en kanal som kan nå ut til så mange som mulig.


4. Vedrørende vedtektene
Paragraf 4,
Det foreslås en lav medlemskontigent på for eksempel 200kr året.
Student og barn under 18 år: 100kr
Type medlemskap – familiemedlemskap? Forslag fra Marion.
Barna skal kunne være fullverdig medlem med stemmerett – eget medlemsskap
Men barn under 12 er gratis (frem til du da har stemmerett)
Forslag om å registrere organisasjonen i et frivillighetsregister – noe som vil åpne for donasjoner, grasrot osv.
Styret utarbeider forslag til årsmøtet om medlemskontigent og typer medlemsskap.
Paragraf 6,
Årsmøtet blir innen utløpet av februar måned hvert år.
Første ordinære møtet blir da i februar 2019
Paragraf 7,
Styremedlemmer velges for 2 år av gangen
Leder velges for 2 år av gangen
Revisor – Forslag om Barbara Peters
Valgkomiteen består av 3 medlemmer, valgt for ett år av gangen
Aldersgrense på 18 år for å sitte i styret og 18 år for kasserer
Paragraf 9.3
Det foreslås minimum 4 styremøter i året
Paragraf 9.3 B – mer enn 50% må være tilstede for at styret er beslutningsdyktig

Samtlige vedtekter er gjennomgått og vedtatt.
Se Vedtektene i eget dokument.

5. Valg av medlemmer:
Leder: Jon Halvor Lund (fagottist i Operaorkesteret, Høgskolelektor UiT (Tromsø)
Nestleder: Nina Førisdal (fiolinist, pedagog, mor til to barn som er elever på hhv obo og fagott)
Sekretær: Eline Solum Gran (fagottist, frilans utøver, pedagog)
Kasserer: Simen Kjær Haugberg (oboist, utdannet musiker og sivilmarkedsfører)
Styremedlem: Jan H E Wiese (oboist, komponist, tidligere HR Norge med fagområdene coaching, ledelsesutvikling og læring)
Styremedlem: Alexander Snyder (oboist, kulturskolelærer Asker, Drammen, Modum)

I forslaget om medlemmer ble det lagt vekt på at disse ikke skulle representere sine organisasjoner/arbeidsplasser, slik at de ulike hatter kunne føre til inhabilitet på noe vis, men det var viktig at alle de valgte er fristilt

Referent: Helene Sinding-Larsen

Signert


Signert