Vedtekter for Norsk Dobbeltrørlag, stiftet 1. desember 2018.

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er Norsk Dobbeltrørlag (DOR) - organisasjon for obo og fagott (Norwegian Double Reed Society)

§ 2 Formål
Norsk Dobbeltrørlag (DOR) er en frivillig organisasjon som skal være en arena for profesjonelle utøvere og pedagoger, amatører, elever og andre interesserte der det spres kunnskap om instrumentene, deres litteratur og om rørlaging. DOR vil legge særskilt vekt på rekruttering og utdanning av nye generasjoner oboister og fagottister.

Aktiviteter
DOR bidrar til å arrangere samlinger for oboister og fagottister på alle nivåer fra hele landet.
DOR vil i tillegg oppfordre sine medlemmer til å arrangere, kurs, konserter, samlinger o.l. som er i tråd med DORs formål, og bidra organisatorisk til dette.

§ 3 Organisasjonsform
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemmer
Følgende kan tas opp som medlemmer:
- spillende oboister og fagottister uansett alder og nivå
- foresatte til medlemmer under 18 år
- alle andre som er interessert i obo/fagott og vil arbeide for eller støtte dette

Inn- og utmelding skjer ved skriftlig beskjed til styrets sekretær.
Medlemskontingent faktureres i begynnelsen av hvert kalenderår, og gjelder til utløpet av kalenderåret.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle medlemmer som har fylt 12 år har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§ 6 Årsmøte
6.1. Årsmøteperiode og innkalling
Årsmøtet holdes hvert år innen utløpet av februar måned. Det er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste, samt styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet, må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

6.2. Representasjon, rettigheter og voteringer
Alle medlemmer over 12 år, både spillende og støttemedlemmer, har tale-, forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
Medlemmer under 12 år har tale- og møterett. Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Vedtak er gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

6.3. Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a. Konstituering
1. Åpning
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
5. Godkjenning av innkalling
6. Godkjenning av dagsorden/saksliste
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap
c. Saker fremmet av foreningens styre og medlemmer
d. Plan og budsjett for kommende år, herunder fastsettelse av medlemskontingent
e. Valg:
1. Leder for to år.
2. Styremedlemmer på valg for to år slik at omtrent halvparten av styret er på valg ved hvert årsmøte.
3. Revisor for ett år.
4. Valgkomite, 3 medlemmer for ett år av gangen.
f. Ansvarsfrihet for styret

De som velges må være minimum 15 år når de tiltrer, være medlem av foreningen, og ha sagt seg villige til å motta verv. Leder og kasserer må være over 18 år.
Dersom noen trer ut av sine verv før deres funksjonstid er ute, har styret fullmakt til å utpeke etterfølger(e) som fungerer frem til neste ordinære årsmøte.

§ 8 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 Styret
9.1 Sammensetning og konstituering
Styret består av leder og fire-fem styremedlemmer, herunder nestleder, sekretær og kasserer.
9.2 Fullmakter
a. Styret skal lede foreningen etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere foreningens ansvar og aktiviteter.
9.3 Innkalling til styremøter - beslutninger
a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig og det skal
avholdes styremøter minimum 4 ganger pr år.
b. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et
styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer og revisor. Foreningens medlemmer skal informeres om de vedtak som er
gjort.
9.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

§ 10 Representasjon og signaturrett
Styret kan gi styremedlemmer signaturrett samt rett til å representere DOR utad alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt.

§ 11 Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.